Klokkenluidersregeling

Ingevolge artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dienen wij te beschikken over een Klokkenluidersregeling.

Artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties luidt:
De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

Artikel 1 Definities

het kantoor : Anders Accountants & Bedrijfsadviseurs, verder te noemen Anders;
de melder: degene die, al dan niet in dienst van Anders, werkzaamheden verricht voor Anders en een misstand onder deze regeling meldt;
de werknemer : een melder die in dienst is van Anders;
leidinggevende : degene die leiding geeft aan de werknemer;
onafhankelijkheidsfunctionaris : de door het bestuur van Anders aangestelde persoon. Per 1 december 2011 is dit de heer P. Tünnissen AA;
bestuur: het bestuur van Anders, belast met de naleving en uitvoering van de regelgeving;
een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Anders en / of haar medewerkers, in verband met:

  • een (dreigend) strafbaar feit;
  • een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
  • een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
  • een (dreigende) schending van binnen Anders geldende (gedrags-)regels of
  • (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2 Procedure

1. De melder meldt een misstand bij de onafhankelijkheidsfunctionaris via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende. Indien de misstand betrekking heeft op de onafhankelijkheidsfunctionaris, dan kan de misstand worden gemeld bij een andere bestuurder. Deze bestuurder zal vervolgens handelen conform onderstaande bepalingen.

2. De onafhankelijkheidsfunctionaris legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan melder dat de melding is ontvangen. De onafhankelijkheidsfunctionaris stelt het bestuur direct op de hoogte van de melding, tenzij de misstand een lid van het bestuur betreft (zie lid 5).

3. De onafhankelijkheidsfunctionaris waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de melder, tenzij de melder schriftelijk de onafhankelijkheidsfunctionaris van deze verplichting ontheft.

4. Direct na ontvangst zal het bestuur een onderzoek naar de misstand (laten) starten.

5. Indien de misstand een lid van het bestuur betreft zal de Onafhankelijkheidsfunctionaris zelf een onderzoek naar de misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen

1. Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de onafhankelijkheidsfunctionaris door of namens het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van het standpunt van het bestuur omtrent de misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.

2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te geven, zal het bestuur de onafhankelijkheidsfunctionaris hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.

3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de onafhankelijkheidsfunctionaris zelf een standpunt (laten) formuleren.

4. De onafhankelijkheidsfunctionaris stelt de melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4 Rechtsbescherming

1. Het bestuur (of de onafhankelijkheidsfunctionaris) zorgt dat de melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.

2. Indien een melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend. Voor medewerkers blijft de geheimhoudingsplicht tegenover onze cliënten naar derden toe onverkort van toepassing.

Artikel 5 Werking en publicatie

Deze regeling treedt in werking per 1 december 2011.